Amarante Clinic

  • 080 556 5294
  • เซ็นทรัลบางนา, อารีย์
เปิดทุกวัน 11:00 AM - 9:00 PM     
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ COVID-19
  • โดย Amarante Clinic
  • เมื่อ 1 ต.ค. 2563
  • 85

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ COVID-19

เชื้อก่อโรคไวรัสโคโรนา มีชื่อชั่วคราวท่ีใช้ในตอนแรกคือ 2019- nCoV ช่ือทางการในปัจจุบันคือ SARS-CoV-2 ส่วนชื่อของโรคติดเชื้อชนิด นี้เรียกว่า COVID-19

ที่มาของชื่อเชื้อ

เชื้อก่อโรคไวรัสโคโรนา มีชื่อชั่วคราวท่ีใช้ในตอนแรกคือ 2019- nCoV
ช่ือทางการในปัจจุบันคือ SARS-CoV-2 ส่วนชื่อของโรคติดเชื้อชนิด น้ีเรียกว่า COVID-19 ย่อมาจาก

  • CO แทน corona
  • VI แทน virus
  • D แทน disease
  • 19 แทน 2019

องค์การอนามัยโลกต้ังช่ือแบบนี้เพื่อมิให้เกิด “รอยมลทิน” กับประเทศ พื้นท่ี ผู้ป่วย ประชาชน และสัตว์ท่ีเกี่ยวข้องกับ จุดกำเนิดและการระบาดของโรคนี้

เชื้อไวรัส มีต้นตอมาจากที่ใด

การศึกษารหัสพันธุกรรมและการเรียงลำดับของรหัสแต่ละตัวจะบอกถึงต้นตอของเชื้อใใการศึกษาพบว่าเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 มีจำนวน 29,903 นิวคลีโอไทด์และพบว่า มีนิวคลีโอไทด์ที่เหมือนกันถึงร้อยละ 89.1 ของเชื้อ SARS-like coronaviruses ในค้างคาวที่เคยพบในประเทศจีน

ปัจจุบัน ทราบว่าต้นตอมาจากเชื้อไวรัสโคโรนาในค้างคาวและเกิด การกลายพันธุ์ ทำให้ได้เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 เพียงแต่ไม่แน่ชัดว่าการกลายพันธุ์และการแพร่กระจายเกิดในสัตว์อื่น (intermediate host) ก่อนมาสู่คนหรือไม่? หรือ เกิดจากการกลายพันธุ์ในค้างคาวแล้วกระจายมาสู่คนเลย

เชื้อโรคชนิดนี้ แพร่กระจายโดยวิธีใด

การก่อโรคในทางเดินหายใจต้องมีการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ (airborne) สัตว์ที่แพร่เชื้อต้องร้องพ่นสิ่งคัดหลั่งออกมาทางปาก หรือผู้ป่วยต้องไอ ไอมีเสมหะ ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดจึงสูดดม เชื้อในอากาศผ่านทางฝอยละอองขนาดใหญ่ (droplet) และฝอยละอองขนาดเล็ก (aerosol) เข้าไปในทางเดินหายใจ ถ้าใครอยู่ใกล้ผู้ป่วยในระยะ 1-2 เมตร จะติดเชื้อจากการสูดฝอยละอองขนาดใหญ่และฝอยละอองขนาดเล็กจากการไอจามรดกันโดยตรง ส่วนการแพร่เชื้อโดยการสัมผัส เช่น การจับมือกันหรือ มือจับของใช้สาธารณะร่วมกัน แล้วมาแคะจมูกหรือเช็ดตาตนเอง หรือปาก ที่เป็นทางเข้าสู่ร่างกาย ก็สามารถติดเชื้อได้ (เชื้อแพร่กระจายผ่านสารคัดหลั่งละอองฝอยจากการไอจาม น้ำลาย น้ำตา เหงื่อ)

ระยะฟักตัวของโรคCOVID-19 คือกี่วัน

ระยะฟักตัวของ โรคโดยทั่วไปคือภายใน 14 วัน ผู้ป่วยร้อยละ 98 ขึ้นไป จะมีอาการภายใน 14 วัน และส่วนมากมีอาการระหว่าง 3 ถึง 7 วัน

ผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อ หรือไปในพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อ ต้องกักตัวกี่วัน

โดยทั่วไปใช้เวลา 14 วันในการจำกัดสถานที่ให้ผู้ต้องสงสัยในระยะ 1 ถึง 14 วันแรก ของระยะฟักตัว ให้อยู่ในโรงพยาบาลหรือสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงหรือแพทย์ที่ได้รับมอบหมาย หากผู้นั้นไม่มีอาการใดๆ (ไอหรือไข้) และผลการตรวจด้วยวิธี qRT-PCR จากสิ่ง คัดหลั่งในระบบหายใจให้ผลลบก็สามารถกลับไปอยู่ที่บ้านได้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ชุมชน เมื่อผู้สัมผัสเชื้อกลับไปอยู่ที่บ้านหลัง 14 วันแล้ว ผู้นั้นควรอยู่ในบ้าน เข้าไปในที่ชุมนุมชนให้น้อยที่สุดและเท่าที่จำเป็น ให้สวมหน้ากากอนามัยถ้าต้องเข้าไปในที่ชุมนุมชนหรือขึ้นรถ โดยสารหรือเข้าไปในห้างสรรพสินค้า หลังจาก 24 วันแล้วยังไม่มีไข้หรือไอ ให้ถือว่าผู้นั้นไม่แพร่ เชื้อและไม่ติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2

เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 เข้าไปในเซลล์มนุษย์และก่อโรคได้อย่างไร

เชื้อไวรัสต้องเข้าไปแบ่งตัวและเจริญเติบโตในเซลล์มนุษย์ เช่น เซลล์ของเยื่อบุหลอดลมจึงจะก่อโรคได้ เชื้อใช้ผิวเซลล์ของไวรัสจับกับ angiotensin converting enzyme II ที่ผิวเซลล์มนุษย์เพื่อเข้าไปเจริญเติบโต และเพิ่มจำนวนเชื้อในเซลล์มนุษย์ แล้วเซลล์มนุษย์ที่ติดเชื้อจะเพิ่มจำนวนและ ปล่อยเชื้อไวรัสออกมานอกเซลล์เพื่อไปก่อโรคในเซลล์ข้างเคียงต่อไป การที่เชื้อเพิ่มจำนวนมากขึ้นและเข้าไปในเซลล์ข้างเคียงอีกหลายรอบ จะทำลายเซลล์มนุษย์ในหลอดลมและปอด ทำให้ปอดอักเสบและการหายใจล้มเหลวในที่สุด หากระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ไม่สามารถทำลายหรือควบคุมเชื้อให้ทันกาล

ทำไมพยาธิสภาพในเนื้อปอด ของผู้ตายจากโรคCOVID-19 จึงมีพังผืดมาก

โรค COVID-19 ก่อโรคได้รุนแรงในผู้สูงวัย (อายุเกิน60ปีขึ้นไป) เพราะระบบภูมิคุ้มกันที่ติดตัวมาแต่กำเนิดตามธรรมชาติเสื่อมไปตามวัย ทำให้ไม่สามารถยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ในเซลล์ที่ หลอดลมและถุงลมในเนื้อปอดได้ทันกาล ทำให้เซลล์ที่ติดเชื้อจำนวนมากตาย และทดแทนด้วยผังพืดในเวลา 2-3 สัปดาห์ หลังการเจ็บป่วย ทำให้การหายใจล้มเหลวและผู้ป่วยถึงแก่กรรมในที่สุด

ผู้ที่ติดเชื้อมีอาการอะไรบ้าง

 

ข้อมูลจาก องค์การอนามัยโลกระบุว่า  ผู้ที่ติดเชื้อบางรายไม่แสดงอาการ บางรายที่มีอาการสังเกตได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเองมี 5 อาการหลัก ๆ ด้วยกัน ดังนี้

1. มีไข้

2. เจ็บคอ

3. ไอแห้ง ๆ

4. น้ำมูกไหล

5. หายใจเหนื่อยหอบ

บางรายมีภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดอักเสบ โดยทางด้านแพทย์อาจจะตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยการเอกซ์เรย์ปอดแล้วพบว่าปอดบวมอักเสบร่วมด้วย หากมีอาการหนักมาก ๆ (พบว่าติดเชื้อในระยะหลัง ๆ แล้ว) จะหายใจเร็ว หอบ จนถึงการหายใจล้มเหลวและช็อคได้ รวมถึงอวัยวะภายในต่างๆล้มเหลว

กลุ่มบุคลที่เสี่ยงติดเชื้อไวรัส

✅ เด็กเล็ก (แต่อาจไม่พบอาการรุนแรงเท่าผู้สูงอายุ)
✅ ผู้สูงอายุ
✅ คนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวานโรคความดัน โรคปอดเรื้อรัง
✅ คนที่ภูมิคุ้มกันผิดปกติ หรือกินยากดภูมิต้านทานโรคอยู่
✅ คนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานมาก (คนอ้วนมาก)
✅ ผู้ที่เดินทางไปในประเทศเสี่ยงติดเชื้อ เช่น จีน อเมริกา อิตาลี สเปน เยอรมัน อิหร่าน อังกฤษ ฝรั่งเศส  เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฯลฯ
✅ ผู้ที่ทำอาชีพที่ต้องพบปะชาวต่างชาติจำนวนมากเช่น คนขับแท็กซี่  ลูกเรือสายการบินต่าง ๆ เป็นต้น
✅ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ที่ทำหน้าที่รักษาดูแลใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19

ข้อควรปฏิบัติช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19

✅ เว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) อย่างน้อย1-2เมตร
✅ หากมีความจำเป็นต้องออกนอกบ้าน หรือไปสถานที่ชุมชน ควรใส่Maskปิดจมูกและปาก
✅ ล้างมือด้วยสบู่อย่างน้อย20วินาที หรือแอลกอฮอล์เจลทุกครั้งที่สัมผัส
✅ ไม่นำมือที่ไม่ล้าง สัมผัสตา จมูก ปาก เพราะสามารถเป็นทางเข้าของเชื้อได้
✅ ระวังการสัมผัสสิ่งของสาธารณะ เช่นประตู ลูกบิด ราวบันได เป็นต้น
✅ กินร้อน แต่ไม่ช้อนกลาง ไม่ใช้ภาชนะร่วมกัน ควรแยกชุดอาหารของแต่ละคน รวมถึงแยกของใช้ส่วนตัว เช่น แก้วน้ำ ผ้าขนหนู เป็นต้น
✅ ทำความสะอาดบ้าน ที่ทำงาน ของใช้ต่างๆ ให้สะอาดอยู่เสมอ
✅ หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจลำบาก รีบใส่ Mask ทันที และติดต่อโรงพยาบาล

มาตรการป้องกันแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ของ Amarante clinic

เราตระหนักรวมถึงให้ความสําคัญการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) และมีวิธีการปฏิบัติดังนี้

 

✅ คุณหมอต้นให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค รวมถึงวิธีการป้องกันและการปฏิบัติตัวในคลินิก

✅ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ครอบคลุมไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา ทั่วคลินิก

 

 

✅ ฆ่าเชื้อไวรัสด้วยแสงยูวีหลังปิดคลินิกทั่วบริเวณนานกว่า15นาที

 

✅ ตรวจวัดอุณหภูมิผู้รับบริการทุกท่านรวมถึงพนักงานทุกคนก่อนเข้าคลินิก

✅ มีห้องรับรองส่วนตัวให้ลูกค้าทุกท่าน

✅ เพิ่มจุดให้บริการ แอลกอฮอล์เจล ในคลินิกตามจุดต่างๆ

✅ เช็ดทำความสะอาดในคลินิกให้ถี่ขึ้นทุกอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง โดยเฉพาะจุดที่มีการใช้งานบ่อยเช่น ลูกบิดประตู

 

✅ เน้นเรื่องความสะอาด ใส่ Mask ปิดปากและจมูกทุกครั้ง ล้างมือบ่อยๆ ตามขั้นตอนอย่างน้อย15-20วินาที ก่อนและหลังทำหัตถการทุกชนิด (ซึ่งพนักงานทุกคนใส่ใจเรื่องนี้อยู่แล้วเป็นปกติก่อนมีการแพร่ระบาดค่ะ)

 

✅ ทางคลินิกขอความร่วมมือ กรณีคนไข้ที่กลับมาจากประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวัส ควรอยู่บ้านเพื่อเฝ้าดูอาการก่อนอย่างน้อย14วัน หรือถ้ามีไข้ ไอเจ็บคอ หายใจลำบาก แนะนำโทรศัพท์หาเจ้าหน้าที่เพื่อเลื่อนนัดคุณหมอก่อนค่ะ

 

 

ที่อยู่

สาขาเซ็นทรัลบางนา (ชั้น 5 ติดร้านโทรศัพท์ OPPO)

สาขาอารีย์ (พหลโยธิน 7 อาคารบ้านยสวดี)

(ทั้ง 2 สาขามีที่จอดรถสะดวกสบาย)

เบอร์โทร

สาขาเซ็นทรัลบางนา : 080-556-5294

สาขาอารีย์ : 080-393-6669